Businesswoman teacher boss freelancer holding laptop looking at camera in glasses in office library

SZKOLENIA DLA PLACÓWEK

Doskonalenie umiejętności pedagogicznych

Nasza oferta szkoleń została starannie przygotowana, aby dostarczyć wartościowe narzędzia i wiedzę, wspierając rozwój zawodowy nauczycieli oraz personelu administracyjno-dydaktycznego.

Nasze szkolenia

1. Edukacja prozdrowotna w szkole – kształtowanie zachowań służących zdrowiu, rozwijanie sprawności fizycznej i nawyku aktywności ruchowej, nauka udzielania pierwszej pomocy. – PROGRAM SZKOLENIA

2. Szkoła miejscem edukacji obywatelskiej, kształtowania postaw społecznych i patriotycznych, odpowiedzialności za region i ojczyznę. Edukacja dla bezpieczeństwa i proobronna. – PROGRAM SZKOLENIA

3. Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, ich zdrowia psychicznego. Rozwijanie u uczniów i wychowanków empatii i wrażliwości na potrzeby innych. Podnoszenie jakości edukacji włączającej i umiejętności pracy z zespołem zróżnicowanym. – PROGRAM SZKOLENIA

4. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji, korzystanie z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. PROGRAM SZKOLENIA

5. Kształtowanie myślenia analitycznego poprzez interdyscyplinarne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz poprzez pogłębianie umiejętności matematycznych w kształceniu ogólnym. – PROGRAM SZKOLENIA

6. Wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych oraz umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez wzmocnienie współpracy szkół i placówek z pracodawcami oraz z instytucjami regionalnymi. – PROGRAM SZKOLENIA

7. Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego. – PROGRAM SZKOLENIA

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia dojrzałości – PROGRAM SZKOLENIA
2. Wychowawcza funkcja rodziny- jak ją wspomagać – PROGRAM SZKOLENIA
3. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa 2023/2024 – ich praktyczna realizacja CZEŚĆ I – PROGRAM SZKOLENIA
4. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 i ich praktyczna realizacja – część 2 – PROGRAM SZKOLENIA
5. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 i ich praktyczna realizacja – część 3 – PROGRAM SZKOLENIA
6. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa – ich praktyczna realizacja – część 4 – PROGRAM SZKOLENIA
7. Pomoce multimedialne do wykorzystania w nauce j. polskiego jako obcego – PROGRAM SZKOLENIA
8. RODO – ochrona i przetwarzanie danych osobowych – PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zasady oceniania klasyfikowania i promowania uczniów zgodnie z prawem – PROGRAM SZKOLENIA
 2. Nadzór pedagogiczny – PROGRAM SZKOLENIA
 3. Zasady organizowania wycieczek szkolnych – PROGRAM SZKOLENIA
 4. Odpowiedzialność prawna nauczycieli – PROGRAM SZKOLENIA
 5. Ocena pracy nauczyciela na nowych zasadach – PROGRAM SZKOLENIA
 6. Klasyfikacja roczna i końcowa oraz podsumowanie roku szkolnego 2023/2024 – PROGRAM SZKOLENIA
 7. Jak dbać o relacje wśród uczniów – przeciwdziałanie hejtowi i nękaniu – PROGRAM SZKOLENIA
 8. Prawa ucznia – fakty i mity – PROGRAM SZKOLENIA
 9. Odpowiedzialność prawna nauczyciela – rok szkolny 2023/2024 – PROGRAM SZKOLENIA
 10. Prawo Pracy dla nauczycieli – PROGRAM SZKOLENIA
 11. Kodeks cywilny dla nauczycieli – PROGRAM SZKOLENIA
 12. Kodeks Karny i Kodeks Wykroczeń dla nauczycieli – PROGRAM SZKOLENIA
 13. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy dla nauczycieli – PROGRAM SZKOLENIA
 14. Urlop dla poratowania zdrowia – wszystko co musisz wiedzieć – PROGRAM SZKOLENIA
 15. Bezpieczne i efektywne organizowanie wycieczek szkolnych: od planowania do realizacji – PROGRAM SZKOLENIA
 16. Zmiany w prawie oświatowym 2023/2024 – PROGRAM SZKOLENIA
 17. Odpowiedzialność prawna uczniów – PROGRAM SZKOLENIA
 18. Standardy Ochrony Małoletnich w Placówkach Edukacyjnych – PROGRAM SZKOLENIA
 19. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli – PROGRAM SZKOLENIA
 1. Emisja Głosu – PROGRAM SZKOLENIA
 2. Cyfrowe zmęczenie – jak sobie z nim radzić – PROGRAM SZKOLENIA
 3. Produktywność 2.0 – Zarządzanie czasem – PROGRAM SZKOLENIA
 4. Nauczyciel w zmianie – zawodowa metamorfoza dla nauczycieli – PROGRAM SZKOLENIA
 5. Wystąpienia publiczne w zawodzie nauczyciela – PROGRAM SZKOLENIA
 6. Awans zawodowy – PROGRAM SZKOLENIA
 7. Niezbędnik mówcy – PROGRAM SZKOLENIA
 8. Sztuka rozwiązywania konfliktów – mediacje w szkole – PROGRAM SZKOLENIA
 9. Trening uważności Mindfulness w życiu i szkole – PROGRAM SZKOLENIA
 10. Jak nauczyć uczniów przedsiębiorczości? – PROGRAM SZKOLENIA
 11. Jak wzmacniać u uczniów odporność na stres – PROGRAM SZKOLENIA
 12. Rozwijanie Kompetencji Wychowawczych i Budowanie Autorytetu Nauczyciela – PROGRAM SZKOLENIA
 13. Jak budować pozytywne relacje w szkole i jak skutecznie rozwiązywać konflikty – PROGRAM SZKOLENIA
 14. Jak budować właściwą komunikację między uczniami – PROGRAM SZKOLENIA
 15. Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej –PROGRAM SZKOLENIA 
 1. Jak wspierać rodziców ucznia z depresją? – PROGRAM SZKOLENIA
 2. Wszystko co musisz wiedzieć o władzy rodzicielskiej pracując w szkole – PROGRAM SZKOLENIA
 3. Jak komunikować rodzicom negatywne informacje o ich dzieciach – PROGRAM SZKOLENIA
 4. Jak prowadzić zebrania i spotkania z rodzicami – PROGRAM SZKOLENIA
 5. Jak wspierać rodziców dziecka z orzeczeniem – PROGRAM SZKOLENIA
 6. Praca z nastoletnim uczniem i budowanie współpracy z jego rodzicami – PROGRAM SZKOLENIA
 7. Jak przekonać rodziców o konieczności specjalnego wsparcia dla dziecka – PROGRAM SZKOLENIA
 8. Klasyfikować czy nie Zasady, przepisy oraz dobre praktyki przy komunikacji z rodzicami – PROGRAM SZKOLENIA
 9. Strategie i techniki pracy z Trudnym Rodzicem – PROGRAM SZKOLENIA
 10. Sposoby komunikacji z rodzicem ucznia z rodziny dysfunkcyjnej – PROGRAM SZKOLENIA
 11. Współpraca szkoły, rodzica i terapeuty – PROGRAM SZKOLENIA
 12. Jak wspierać rodziców uczniów z autyzmem, chorobami genetycznymi i innymi dysfunkcjami oraz zaburzeniami? – PROGRAM SZKOLENIA
 13. Uniwersalne wartości – jak je rozwijać w przedszkolu we współpracy z rodzicami – PROGRAM SZKOLENIA
 14. Metody współpracy z rodzicem trudnym i roszczeniowym – PROGRAM SZKOLENIA
 1. Metody pracy z uczniem ADHD – PROGRAM SZKOLENIA
 2. Uczeń z obniżonym potencjałem intelektualnym w klasie nieintegracyjnej – PROGRAM SZKOLENIA
 3. Jak pracować z uczniem z dysleksją, dysortografią lub dyskalkulią – PROGRAM SZKOLENIA
 4. Diagnoza funkcjonalna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – PROGRAM SZKOLENIA
 5. Dziecko z niepełnosprawnością – charakterystyka funkcjonowania, potencjalne potrzeby, wsparcie dla rodziców podczas diagnozy – PROGRAM SZKOLENIA
 6. Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu. Formy i metody pracy grupowej wspierające rozwój. Wczesne wspomaganie rozwoju i dokumentacja – PROGRAM SZKOLENIA
 7. Edukacja inkluzyjna – jak wykorzystać różnorodność zespołu klasowego – PROGRAM SZKOLENIA
 8. Jak ciekawie prowadzić rewalidacje – przedszkola i klasy 1-4 – PROGRAM SZKOLENIA
 9. Jak pracować z uczniem z niedostosowaniem społecznym – PROGRAM SZKOLENIA
 10. Jak wspierać ucznia z mutyzmem wybiórczym – PROGRAM SZKOLENIA
 11. Metody pracy z uczniem z zespołem Downa – PROGRAM SZKOLENIA
 12. Metodyka zajęć terapeutycznych z uczniami z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i rozwoju społecznego – PROGRAM SZKOLENIA
 13. Praca z uczniem przewlekle lub terminalnie chorym i jego rodziną – PROGRAM SZKOLENIA
 14. Orzeczenie i co dalej? Uczeń z niepełnosprawnością w szkole. Organizacja PPP, dokumentacja, formy i metody pracy – PROGRAM SZKOLENIA
 15. Jak ciekawie prowadzić rewalidację w klasach 4-8 i szkołach średnich? – PROGRAM SZKOLENIA
 16. Terapia ręki w praktyce szkolnej – PROGRAM SZKOLENIA
 17. Wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonalna ucznia. Diagnoza funkcjonalna i pozytywna. Metody i warunki procesu diagnostycznego w szkole – PROGRAM SZKOLENIA
 18. Uczeń z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego CAPD – PROGRAM SZKOLENIA
 19. Jak pracować z uczniem ze spektrum Autyzmu – PROGRAM SZKOLENIA
 20. Dziecko ze spektrum autyzmu w rodzinie – PROGRAM SZKOLENIA
 21. Jak pracować z uczniem z Afazją – PROGRAM SZKOLENIA
 22. Integracja sensoryczna w pracy z uczniem w spektrum autyzmu – PROGRAM SZKOLENIA
 23. Dziecko z zespołem FAS w szkole – PROGRAM SZKOLENIA
 24. Uczeń z niepełnosprawnością – diagnoza, dokumentacja, przepisy – PROGRAM SZKOLENIA
 25. Zajęcia rewalidacyjne – od planowania po dokumentację – PROGRAM SZKOLENIA
 26. Różnice diagnostyczne między Zespołem Aspergera, a autyzmem dziecięcym – PROGRAM SZKOLENIA
 27. Jak pracować z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową? – PROGRAM SZKOLENIA
 28. Jak pracować z uczniem z dyskalkulią? – PROGRAM SZKOLENIA
 29. Przebieg procesów socjalizacji u osób w spektrum autyzmu – PROGRAM SZKOLENIA
 30. Metody pracy z uczniem z zaburzeniami logopedycznymi – PROGRAM SZKOLENIA
 31. Wykorzystanie elementów TUS na zajęciach rewalidacyjnych – PROGRAM SZKOLENIA
 32. Jak oceniać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? – PROGRAM SZKOLENIA
 33. Diagnoza ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz trudnościami edukacyjnymi w praktyce – PROGRAM SZKOLENIA
 34. Jak diagnozować zapotrzebowanie na treści wychowawcze i profilaktyczne? – PROGRAM SZKOLENIA
 35. Zastosowanie filmoterapii w pracy z uczniem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi – PROGRAM SZKOLENIA
 36. Jak pracować z uczniem z zaburzeniami koncentracji ? – PROGRAM SZKOLENIA
 37. Jak pracować z uczniem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi bez orzeczenia? – PROGRAM SZKOLENIA
 38. Wpływ zaburzeń SI na funkcjonowanie dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – PROGRAM SZKOLENIA
 39. Agresja i inne trudne zachowania ucznia ze spektrum autyzmu – PROGRAM SZKOLENIA
 40. Działania wspomagające ucznia z trudnościami w uczeniu się – PROGRAM SZKOLENIA
 41. Edukacja włączająca dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi – PROGRAM SZKOLENIA
 42. Jak wspierać uczniów z trudnościami w percepcji słuchowej?
 43. Zaburzenia Integracji Sensorycznej i ich wpływ na rozwój, funkcjonowanie i mowę dziecka
 44. Jak wspierać uczniów z trudnościami w komunikacji społecznej?
 45. ADHD – najlepsze zabawy wyciszające i skuteczne techniki relaksacyjne
 46. Sposoby pracy z uczniem z afazja
 47. Wykrywanie wczesnych dysharmonii u dzieci wieku przedszkolnym
 48. Metody pracy z uczniem z mutyzmem wybiórczym
 49. Zabawy rozwijające mowę – praca z uczniem młodszym
 50. Jak zrozumieć i uczyć dzieci w spektrum autyzmu
 51. Komunikacja z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – PROGRAM SZKOLENIA
 52. Jak pracować z uczniem ze SPE – uczeń ze spektrum autyzmu – PROGRAM SZKOLENIA
 53. Dziecko z zaburzeniami Integracji Sensorycznej w szkole – PROGRAM SZKOLENIA
 54. Jak pracować z uczniem ze SPE – uczeń zdolny – PROGRAM SZKOLENIA
 55. Praca z uczniem ze SPE – Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – PROGRAM SZKOLENIA
 56. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z opinią – PROGRAM SZKOLENIA
 57. Diagnoza i wsparcie uczniów z Syndromem Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych – PROGRAM SZKOLENIA
 58. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej – PROGRAM SZKOLENIA
 59. Rewalidacja – jak bezproblemowo i skutecznie ją przeprowadzić – PROGRAM SZKOLENIA
 60. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej – PROGRAM SZKOLENIA
 61. Kompendium wiedzy o ADHD – PROGRAM SZKOLENIA
 62. Klasyfikacja i sposoby oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – PROGRAM SZKOLENIA
 63. Trudne zachowania ucznia ze spektrum autyzmu i metody pracy nad nimi – PROGRAM SZKOLENIA
 64. Wykorzystanie metod terapii zabawą w pracy z dziećmi autystycznymi – PROGRAM SZKOLENIA
 65. Jak pracować z uczniem z Zespołem Retta – PROGRAM SZKOLENIA
 1. Analiza rysunku dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – PROGRAM SZKOLENIA
 2. Bajkoterapia w procesie edukacji – PROGRAM SZKOLENIA
 3. Elementy pedagogiki Montessori w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym – PROGRAM SZKOLENIA
 4. Jak wspierać ucznia w uczeniu się – aspekty psychopedagogiczne – PROGRAM SZKOLENIA
 5. Metoda Uniwersalnego Projektowania w Edukacji – PROGRAM SZKOLENIA
 6. Praktyczne zastosowanie metod aktywizujących i form pracy na zajęciach – PROGRAM SZKOLENIA
 7. Skuteczne wspieranie uczniów w osiąganiu sukcesów – PROGRAM SZKOLENIA
 8. Uczeń z innego kręgu kulturowego w naszej grupie – PROGRAM SZKOLENIA
 9. 3xS Samodzielność, samokontrola, samorozwój – jak kształtować u dzieci poczucie sprawczości, odpowiedzialności i ciekawość świata – PROGRAM SZKOLENIA
 10. Nagrody i kary – co naprawdę działa w praktyce – PROGRAM SZKOLENIA
 11. Edukacja multisensoryczna – wielozmysłowe zaangażowanie dzieci w naukę – PROGRAM SZKOLENIA
 12. Metody pracy z prowokacyjnym uczniem z praktyki oficerów śledczych – PROGRAM SZKOLENIA
 13. Lekcja odwrócona – PROGRAM SZKOLENIA
 14. Trudny uczeń – jak z nim pracować? – PROGRAM SZKOLENIA
 15. Jak pracować z nowoprzybyłym uczniem z Ukrainy? – PROGRAM SZKOLENIA
 16. 50 zabaw dla nauczycieli uczących różnych przedmiotów – PROGRAM SZKOLENIA
 17. Edukacja outdoorowa – PROGRAM SZKOLENIA
 18. Integracja sensoryczna – PROGRAM SZKOLENIA
 19. Skuteczne techniki uczenia się – PROGRAM SZKOLENIA
 20. Jak szybko zintegrować klasę po wakacjach – PROGRAM SZKOLENIA
 21. Kształtowanie pozytywnych nawyków pracy i nauki u uczniów – PROGRAM SZKOLENIA
 22. Storytelling w pracy z uczniem – PROGRAM SZKOLENIA
 23. Ocena kształtująca informacja zwrotna w procesie edukacji i wychowania – PROGRAM SZKOLENIA
 24. Praca domowa – zadawać czy nie? – PROGRAM SZKOLENIA
 25. Metody pracy z uczniem z innego kręgu kulturowego – “Obcy w klasie” – PROGRAM SZKOLENIA
 26. Wspieranie rozwoju umiejętności prospołecznych u dzieci – PROGRAM SZKOLENIA
 27. Plan daltoński – wprowadzenie i realizacja założeń w szkole – PROGRAM SZKOLENIA
 28. Don’t be afraid of it !!! Odważne lekcje języka angielskiego – PROGRAM SZKOLENIA
 29. Jak wykorzystać tutoring na zajęciach lekcyjnych? – PROGRAM SZKOLENIA
 30. Granica relacji pomiędzy uczniem, a nauczycielem – PROGRAM SZKOLENIA
 31. Wykorzystanie nauczania polisensorycznego w edukacji – PROGRAM SZKOLENIA
 32. Rozwijanie przez konstruowanie – dlaczego warto aby dzieci planowały i tworzyły? – PROGRAM SZKOLENIA
 33. Wychowanie bezstresowe, a trudności edukacyjne uczniów – PROGRAM SZKOLENIA
 34. Jak pracować ze “zdolnym leniem”? – PROGRAM SZKOLENIA
 35. Jak wykorzystać w edukacji metodę pracy z błędem – PROGRAM SZKOLENIA
 36. Jak pracować z uczniem Metodą Eksperymentu? – PROGRAM SZKOLENIA
 37. Lekcje które zapamiętają – 10 najskuteczniejszych metod uczenia się – PROGRAM SZKOLENIA
 38. Rola Wychowawcy w Sytuacjach Kryzysowych – PROGRAM SZKOLENIA
 39. Sposoby radzenia sobie z agresją w grupie przedszkolnej – PROGRAM SZKOLENIA
 40. Jak pracować z uczniem przebodźcowanym? – PROGRAM SZKOLENIA
 41. Metoda eksperymentu na lekcji warsztat praktyczny – PROGRAM SZKOLENIA
 42. Jak pracować z uczniem, któremu trudno się uczyć? – PROGRAM SZKOLENIA
 43. Zastosowanie bajkoterapii w edukacji – PROGRAM SZKOLENIA
 44. Wspieranie koncentracji uwagi u dzieci i młodzieży – PROGRAM SZKOLENIA
 45. Warsztat wychowawcy. Wszystko co trzeba wiedzieć o prowadzeniu klasy – PROGRAM SZKOLENIA
 46. Kształcenie indywidualne i tutoring – PROGRAM SZKOKENIA
 47. Współpraca nauczyciela wspomagającego z nauczycielem prowadzącym – PROGRAM SZKOLENIA
 48. Jak odkryć i rozwijać potencjał każdego ucznia? – PROGRAM SZKOLENIA
 49. Metody wykorzystania arteterapii w pracy z uczniami – PROGRAM SZKOLENIA
 50. Matematyka w działaniu (i kodowaniu) – ruch i zabawa dla najmłodszych – PROGRAM SZKOLENIA
 51. Jak rozwijać empatię i umiejętność krytycznego myślenia w grupie przedszkolnej – PROGRAM SZKOLENIA
 52. Metody radzenia sobie z hejtem i autoagresją u uczniów – PROGRAM SZKOLENIA
 53. Przemoc relacyjna, jako szczególna forma przemocy rówieśniczej – PROGRAM SZKOLENIA
 54. Wychowawca i nauczyciel jako mentor – PROGRAM SZKOLENIA
 55. Jak rozmawiać z dziećmi o niepełnosprawności – PROGRAM SZKOLENIA
 56. Jak pracować z nastolatkiem – PROGRAM SZKOLENIA
 57. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA – Metody i formy pracy z dzieckiem – PROGRAM SZKOLENIA
 58. Budowanie pewności siebie u dzieci i młodzieży – PROGRAM SZKOLENIA
 59. Aktywna powtórka – angażujące sposoby powtarzania materiału – PROGRAM SZKOLENIA
 60. Obserwacja i diagnoza dziecka diagnoza gotowości szkolnej – PROGRAM SZKOLENIA
 61. Jak motywować dzieci i młodzież do nauki – PROGRAM SZKOLENIA
 62. Jak usprawnić rozwój podstawowych procesów poznawczych uczniów? – PROGRAM SZKOLENIA
 63. Rola nauczyciela w kształtowaniu postaw antydyskryminacyjnych – PROGRAM SZKOLENIA
 64. Motywowanie uczniów i budowanie zindywidualizowanej motywacji – PROGRAM SZKOLENIA
 65. Indywidualne i zindywidualizowane formy kształcenia – PROGRAM SZKOLENIA
 66. Rola i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie ucznia – PROGRAM SZKOLENIA
 67. Rola nauczyciela w profilaktyce przeciwdziałania uzależnieniom – PROGRAM SZKOLENIA
 68. Rozpoznawanie symptomów przemocy domowej u uczniów – PROGRAM SZKOLENIA
 69. Jak wygrać z dziecięcym lenistwem? – PROGRAM SZKOLENIA
 70. Negocjacje i mediacje w kontaktach: uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń – PROGRAM SZKOLENIA
 71. Kreatywność, kompetencja przyszłości – jak twórczo motywować dzieci – PROGRAM SZKOLENIA
 72. Jak wykorzystać różnice międzykulturowe w szkole? – PROGRAM SZKOLENIA
 73. Jak wykorzystać elementy TUS w szkole i przedszkolu – PROGRAM SZKOLENIA
 74. Preorientacja zawodowa – w jaki sposób wspomagać rozwój dziecka? – PROGRAM SZKOLENIA
 1. Sangwinik, choleryk, Flegmatyk, Melancholik- jak pracować z uczniami z różnymi typami osobowości – PROGRAM SZKOLENIA
 2. Agresywne dziecko – metody pracy z wykorzystaniem pozytywnej dyscypliny – PROGRAM SZKOLENIA
 3. Jak pracować z ekstrawertykiem – PROGRAM SZKOLENIA
 4. Jak radzić sobie ze słowną i fizyczną agresją wśród uczniów – PROGRAM SZKOLENIA
 5. Kryzysy i potrzeby rozwojowe ucznia – PROGRAM SZKOLENIA
 6. Jak pracować z uczniem przebodźcowanym? – PROGRAM SZKOLENIA
 7. Praca z uczniami z różnymi trudnościami emocjonalnymi i behawioralnymi – PROGRAM SZKOLENIA
 8. Profilaktyka zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży – PROGRAM SZKOLENIA
 9. Trening Zastępowania Agresji – PROGRAM SZKOLENIA
 10. Zespół uzależnienia od Internetu – PROGRAM SZKOLENIA
 11. Wpływ mediów na psychospołeczne funkcjonowanie dzieci i młodzieży
 12. Uczeń z traumą – powrót do szkoły po trudnych przeżyciach
 13. Budowanie poczucia wartości u dziecka starszego
 14. Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży
 15. Obojętność i znieczulica – jak obudzić społeczną wrażliwość w uczniów
 16. Praca z uczniem wysoko wrażliwym i lękliwym
 17. Grupa rówieśnicza – jasna i ciemna strona relacji
 18. Jak pracować z uczniem w depresji i ze skłonnościami do samookaleczeń?
 19. Jak rozwijać inteligencję emocjonalną i umiejętność rozwiązywania problemów u uczniów?
 20. Jak kształtować u uczniów empatię i wrażliwość?
 21. Kształtowanie się zaburzeń osobowości u ucznia – PROGRAM SZKOLENIA
 22. Jak pracować z uczniem ze skłonnością do uzależnień – PROGRAM SZKOLENIA
 23. Zaburzenia dysocjacyjne u uczniów: BORDERLINE – PROGRAM SZKOLENIA
 24. Jak dotrzeć do ucznia zamkniętego w sobie? – Pokonywanie nieśmiałości i komunikacja z uczniem – PROGRAM SZKOLENIA
 25. Złość i agresja u dzieci -przedszkola i szkoły podstawowe – PROGRAM SZKOLENIA
 26. Trening Regulacji Emocji dla nauczycieli – PROGRAM SZKOLENIA
 27. Budowanie odporności psychicznej u dzieci i młodzieży – PROGRAM SZKOLENIA
 28. Depresja u dzieci i młodzieży – jak rozpoznać i jak pomóc? – PROGRAM SZKOLENIA
 29. Edukacja seksualna jako element programów profilaktyczno-wychowawczych – PROGRAM SZKOLENIA
 30. Co składa się na odporność psychiczną? Ćwiczenia i zadania do wykonania z dziećmi i młodzieżą – PROGRAM SZKOLENIA
 31. Sekrety mózgu – w pracowni terapeuty pedagogicznego – PROGRAM SZKOLENIA
 32. Seksualność dzieci w wieku przedszkolnym – PROGRAM SZKOLENIA
 33. Podstawy psychologii emocji i metody rozwijania umiejętności regulowania emocji – PROGRAM SZKOLENIA
 34. Metody i techniki rozwijania empatii, samodzielności i samoakceptacji u dzieci i młodzieży – PROGRAM SZKOLENIA
 35. Metody pracy z uczniem wyobcowanym, zamkniętym w sobie – PROGRAM SZKOLENIA
 36. Jak radzić sobie ze złością i agresją wśród uczniów – PROGRAM SZKOLENIA
 37. Skuteczne metody pracy z uczniami z różnymi trudnościami emocjonalnymi i behawioralnymi – PROGRAM SZKOLENIA
 38. Wpływ błędów wychowawczych na powstawanie zachowań trudnych u dzieci i młodzieży – PROGRAM SZKOLENIA
 39. Metodyka pracy z uczniem przebodźcowanym – PROGRAM SZKOLENIA
 40. Uczeń smutny, przygnębiony czy z depresją? Wskazówki dla nauczyciela – PROGRAM SZKOLENIA
 41. Jak wzmacniać psychiczne zdrowie własne i uczniów – PROGRAM SZKOLENIA
 42. Jak reagować na prowokacyjne zachowania uczniów? – PROGRAM SZKOLENIA
 1. Wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach edukacyjnych – PROGRAM SZKOLENIA
 2. TIK w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach 1-3 – PROGRAM SZKOLENIA
 3. Szkoła i lekcje w obliczu sztucznej inteligencji – PROGRAM SZKOLENIA
 4. Jak wzbudzić u uczniów krytyczne podejście do świata cyfrowego?
 5. Jak angażować uczniów i zwiększać ich aktywność na lekcjach – PROGRAM SZKOLENIA
 6. Wsparcie procesu edukacyjnego i terapeutycznego z wykorzystaniem TIK – PROGRAM SZKOLENIA
 7. Komunikacja z nastolatkiem w obliczu social mediów – PROGRAM SZKOLENIA
 8. TikTok, Instagram, YouTube- jak je wykorzystać w edukacji – PROGRAM SZKOLENIA
 9. Angażujące metody pracy- wirtualne pokoje zagadek i webquest – PROGRAM SZKOLENIA
 10. Zastosowanie druku 3D w edukacji – PROGRAM SZKOLENIA
 11. Okulary VR w edukacji – PROGRAM SZKOLENIA
 12. TIK w specjalnych potrzebach edukacyjnych
 13. Programowanie na wesoło nie tylko dla najmłodszych
 14. Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w pracy z uczniami ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi – PROGRAM SZKOLENIA
 15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z wykorzystaniem MS ONE Note
 16. Laboratoria przyszłości w ujęciu interdyscyplinarnym
 1. Wopfu i Ipet – jak robić to dobrze?
 2. Pedagog specjalny
 3. Sprawozdanie Pedagoga Specjalnego – jak je dobrze przygotować?
 4. Ewaluacja w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 5. Niezbędnik Nauczyciela Wspomagającego
 6. Organizacja pomocy psychologiczno-psychologiczno-pedagogicznej w szkole i w przedszkolu.
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z zaburzeniami umiejętności społecznych i emocjonalnych
Zawartość przełącznika

Ukończyłeś szkolenie
i potrzebujesz certyfikatu?