Jak diagnozować potrzeby dzieci i młodzieży?

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie online pt. “Diagnoza potrzeb dzieci i młodzieży w przedszkolu i w szkole”, które poprowadzi Sabina Müller. Wydarzenie odbędzie się 11 kwietnia 2024 roku, o godzinie 18:00.

Opis:
Do głównych zadań przedszkola i szkoły w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży. Nie do przecenienia jest zatem rola nauczyciela przedszkola, który poprzez obserwację pedagogiczną jest w stanie wykryć u dzieci dysharmonie i zaburzenia rozwojowe, by następnie wspólnie z innymi specjalistami zaplanować dla dziecka kompleksową, skoordynowaną i na czas zorganizowaną wielodyscyplinarną pomoc. Nauczyciele szkół ponadto obserwują potrzeby edukacyjne uczniów i rozwojowe, by móc podąć działania wspierające adekwatnie do zdiagnozowanych przyczyn.
Podczas szkolenia dowiesz się, jak możesz to zrobić i z jakich możliwości skorzystać. Poruszony zostanie również aspekt zadań specjalistów, głównie w zakresie współpracy z nauczycielami w omawianym temacie.

Program szkolenia:

 1. Rozpoznawanie dysharmonii u dzieci w wielu przedszkolnym – wczesna interwencja w przedszkolu.
  Obserwacja pedagogiczna i ocena gotowości szkolnej.
  Fragmentaryczne deficyty rozwoju u dzieci.
  Przegląd najczęstszych zaburzeń mowy i komunikacji.
  Przyczyny trudnych zachowań.
  Od objawy do wsparcia – krok po kroku.
 2. Diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym rozpoznawanie ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się.
  Diagnoza ryzyka dysleksji – w tym propozycja kwestionariusza diagnozy dla nauczyciela.
  Rodzaje specyficznych trudności w uczeniu się.
  Warunki przeprowadzenia diagnozy dysleksji rozwojowej.
  Możliwe formy wsparcia ucznia z dysleksją.
 3. Diagnoza trudnych zachowań uczniów
  Objawy w zachowaniu, które powinny zaniepokoić.
  Podjęcie działań diagnostycznych we współpracy z rodzicami.
  Przyczyny trudnych zachowań i podjęcie oddziaływań korygujących.
 4. Sposoby pozyskiwania informacji o uczniu i jego potrzebach.
  Propozycje źródeł pozyskiwania wiedzy o uczniu z podziałem na grupy wiekowe.
  Wyniki diagnozy sytuacji wychowawczej w klasie – propozycja arkusza.
  Planowanie pracy wychowawczej w klasie.
 5. Zadania specjalistów pracujących w szkole dotyczących wsparcia nauczycieli i wychowawców w zakresie diagnozowania sytuacji wychowawczej w klasie i planowania działań integrujących.